AG 119 స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసుని
Versi Version 1
స్తుతియించు ప్రియుడా - సదా యేసుని
ఓ... ప్రియుడా - సదా యేసుని
1
నరకము నుండి - నను రక్షించి
పరలోకములో - చేర్చుకున్నాడు
ఆనంద జలనిధి - నానందించి
కొనియాడు సదా యేసుని ||ఆనంద||
2
సార్వత్రికాధి - కారి యేసు
నా రక్షణకై నిరుపేద యాయె ||ఆనంద||
3
పాప దండన భయమును బాపి
పరమానందము మనకొసగెను ||ఆనంద||
4
మన ప్రియ యేసు - వచ్చుచున్నాడు
మహిమ శరీరము మనకొసగును ||ఆన||

OK