AG 122 మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు
Versi Version 1
మా దేవా ! మా దేవా ! నీదు
విశ్వాస్యత చాలా గొప్పది మా దేవా
1
దయామయుండగు - తండ్రివి నీవే
తల్లిని మించిన దాతవు నీవె
మాయా కల్పిత గాథల నుండి
మంచిగ మము రక్షించితివి ||మా||
2
కోడి పిల్లలను కాచెడి పగిది
ఆపద లన్నిటి బాపితివయ్య
సర్వకాలముల యందున నీకె
చక్కగ సంస్తుతులగు నీకె ||మా||
3
సింహపు పిల్లలు ఆకలి గొనిన
సింహపు బోనులో నను వేసినను
సిగ్గు కలుగకుండగ నను నీవు
కాపాడుచున్నా వీ యిలలో ||మా||
4
మరణ లోయ లందున నే నున్న
తరుణములు నాకు విరోధమైన
చరణముల్‌ పాడెడు విధమున నీవు
నన్నొనర్చు చున్నావుగా ||మా||
5
వ్యాధులు నన్ను బాధించినను
వ్యాకులములు హృదయములో నున్న
వదలవు నన్నిల అనాథునిగ నెప్పుడు
నన్ను బ్రోచుచు నుందువుగా ||మా||
6
నీదు సత్య మాకాశము కంటె
అత్యున్నతముగ స్థాపింపబడె
నీదు సత్యమును నీచుడనగు నా
కనులకు ప్రత్యక్ష పరచితివి ||మా||
7
పర్వతములు తొలగిన గాని
పలువిధ కొండలు తత్తరిల్లినను
పావనుడా నీ వెలలేని యట్టి కృప
నను విడువదు-హల్లెలూయా ||మా||

OK