AG 126 చూచుచున్నాము నీవైపు
Versi Version 1
చూచుచున్నాము నీవైపు
మా ప్రియ జనక
చూచుచున్నాము నీవైపు
చూచుచు నీ ప్రేమ - సొంపు సువార్తను
జాఁచుచుఁ గరములు-చక్కఁగా నీవైపు
1
మే మరులమై యుంటిమి
మార్గము వీడి మేమందరము పోతిమి
ప్రేమచేనప్పుడు ప్రియతనయు
నంపించి క్షేమమార్గము మాకు
బ్రేమను జూపితివి ||చూచు||
2
నిను నమ్ము పాపులకు వారెవరైన
నీ శరణుజొచ్చు వారలకు
ఇనుఁడపు కేడెంబు
నీ జగతిలో నగుచు ఁగనుపరచుచుందువు
ఘనమైన నీ కృపఁ ||చూచు||
3
నీ భయము మాయెదలను
నిలుపుము నీదు ప్రాభవ మొనరంగను
నీ భయముచే మేము వైభవ
మొందుచు నే భయము లేకుండ
నీ భువిని గొన్నాళ్ళు ||చూచు||
4
దయఁజూచి మము నెప్పుడు
మంచివి యన్ని - దయచేయు మెల్లప్పుడు
దయచేయరానివి దయచేయుమని
కోరఁదయజూపి మన్నించు
దయగల మా తండ్రి ||చూచు||

OK