AG 127 యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో
Versi Version 1
యేసు నీ నామామృతము మా-కెంతో
రుచియయ్యా - దేవ
మా దోసములను హరించి
మోక్షని-వాసులుగ జేయుటకు
భాసుర ప్రకాశమైన ||యేసు||
1
వేడు కలరఁగఁ గూడి నిను గొని
యాడు వారికి - దేవ-యెంతో కీడు
జేసినపాడు వైరిని- గోడుగోడనంగ వాని
తాడనము జేసితివి ||యేసు||
2
పాపములు హరింప నీవే
ప్రాపుమాకయ్యా-దేవ- నీ- దాపు జేరిన
వారికందరి-కాపదలు బాపి
నిత్య-కాపుగతి జూపినావు ||యేసు||
3
అక్షయ కరుణేక్ష భువన-రక్షకా
నీవే-దేవ -మమ్ము పక్షముగ రక్షించి
మోక్షసు- రక్షణకు దీక్షగొని
వీక్షితులమైన మాకు ||యేసు||
4
అందమగు నీ మందిరమున
బొందుగా మేము- దేవ-నీ
సుందర-కరుణామృతము
మా-డెందములయందుగ్రోలు
టందుకు సుందరమైన ||యేసు||

OK