AG 135 నూతన గీతము పాడెదను
Versi Version 1
నూతన గీతము పాడెదను
నా ప్రియుడేసునిలో
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
హల్లెలూయా ఆమెన్‌
1
ఆత్మలోనె పాడెదను
ఆర్భటించి పాడెదను
అభినయించి పాడెదను
అనుభవించి పాడెదను
అనుదినము నే పాడెదను
అందరిలో నే పాడెదను ||నూతన||
2
యేసే నా మంచి కాపరి
యేసే నా గొప్ప కాపరి
యేసే నా ప్రధాన కాపరి
యేసే నా ఆత్మ కాపరి
యేసే నన్ను కొన్న కాపరి
యేసే నాలో వున్న కాపరి ||నూతన||
3
శత్రుసేనలు ఎదురైనా
దుష్టులంతా ఒకటైనా
అజేయుడేసుని చేరెదనూ
విజయగీతము పాడెదను
ధ్వజమునెత్తి సాగెదను
భజన చేయుచు పాడెదను ||నూతన||

OK