AG 138 క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను
Versi Version 1
క్రొత్తయేడు మొదలుబెట్టెను
మన బ్రతుకునందు క్రొత్త...
క్రొత్త మనసుతోడ మీరు
క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ
దత్తర పడకుండ జేయు
టుత్తమోత్తమంబు జూడ ||క్రొత్త||
1
పొందియున్న మేలులన్నియు
బొంకంబు మీఱ
డెందమందు స్మరణ చేయుడీ
యిందు మీరు మొదలుబెట్టు
పందెమందు గెల్వవలయు
నందముగను రవిని బోలి
నలయకుండ మెలయకుండ ||క్రొత్త||
2
మేలు సేయ దడ వొనర్పగా
మీ రెఱుగునట్లు
కాలమంత నిరుడు గడచెగా
ప్రాలు మాలి యుండకుండ
జాలమేల సేయవలయు
జాల జనముల కిమ్మాను
యేలు నామ ఘనత కొఱకు ||క్రొత్త||
3
బలములేని వారమయ్యును
బల మొందవచ్చు
గలిమి మీఱ గర్త వాక్కున
నలయకుండ నడుగుచుండ
నలగకుండ మోదమొంది
బలమొసంగు సర్వవిధుల
నెలమి మీ రొనర్చుచుండ ||క్రొత్త||
4
ఇద్దరిత్రి నుండునప్పుడే
యీశ్వరుని జనులు
వృద్ధి బొంద జూడవలయును
బుద్ధి నీతి శుద్ధులందు వృద్ధి నొంద
శ్రద్ధ జేయ - శుద్ధులైనవారిలో
ప్ర-సిద్ధులగుచు వెలుగవచ్చు ||క్రొత్త||
5
పాప పంకమంటినప్పుడు
ప్రభు క్రీస్తు యేసు
ప్రాపు జేరి మీరు వేడగా
నేపు మీఱ దనదు కరుణ
బాప మంత గడిగివేసి
పాప రోగ చిహ్నలన్ని
బాపివేసి శుద్ధిజేయు ||క్రొత్త||

OK