AG 139 వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో
Versi Version 1
వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో
వందనం బొనర్తుమో ప్రభో - ప్రభో
వందనంబు తండ్రి తనయ, శుద్ధాత్ముడా
వందనంబు లందుకో ప్రభో
1
ఇన్నినాళ్ళు ధరను మమ్ము బ్రోచియు
గన్న తండ్రి మించి యెపుడు గాచియు
ఎన్నలేని దీవెన-లిడు నన్న యేసువా
యన్ని రెట్లు స్తోత్రము లివిగో ||వం||
2
ప్రాత వత్సరంపు బాప మంతయు
బ్రీతిని మన్నించి మమ్ము గావుము
నూతనాబ్దమునను నీదు నీతి నొసగు
మా-దాత క్రీస్తు నాథ రక్షకా ||వం||
3
దేవమాదుకాలు సేతు లెల్లను
సేవకాళి తనువు దినములన్నియు
నీ వొసంగు వెండి,పసిడి-జ్ఞానమంత నీ
సేవకై యంగీకరించుమా ||వం||
4
కోత కొరకు దాస జనము నంపుము
ఈ తరిమా లోటు పాట్లు దీర్చుము
పాతకంబు లెల్ల మాపి-భీతి బాపుము
ఖ్యాతి నొందు నీతి సూర్యుడా ||వం||
5
మా సభలను పెద్ద జేసి పెంచుము
నీ సువార్త జెప్పశక్తినీయుము
మోసపుచ్చు నంధ కార-మంత ద్రోయుము
యేసు కృపన్‌ గుమ్మరించుము ||వం||

OK