AG 141 స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసారా
Versi Version 1
స్తుతించెదను - నిన్ను నేను మనసారా
భజించెదను - నేను నిన్ను దినదినము
స్తోత్రార్హుడవు - నీవే ప్రభు సమస్తము
నీకర్పించెదను
1
పూజార్హుడవు - పవిత్రుడవు
పాపిని క్షమియించె - మిత్రుడవు
పరము చేర్చి - ఫలములిచ్చే
పావనుడగు మా - ప్రభువు నీవే ||స్తుతి||
2
కృపాకనికరములు గల దేవా
కరుణ జూపి కనికరించు
కంటి రెప్పవలె - కాపాడు
కడవరకు మమ్ము - కావుమయా ||స్తుతి||
3
సర్వశక్తిగల - మా ప్రభువా
సజీవ సాక్షిగ చేయుమయా
స్థిరపరచి మమ్ము బలపరచుము
సదా నీకె స్తోత్రాలర్పింతున్‌ ||స్తుతి||

OK