AG 170 ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
Versi Version 1
ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా ||ప్రార్థన||
1
శ్రేష్టమైన భావము గూర్చి
శిష్య బృందముకు నేర్పితివి
పరముడ నిన్ను ప్రణుతించెదము
పరలోక ప్రార్థన నేర్పుమయ్యా ||పార్థన||
2
పరమ దేవుడవని తెలిసి
కరము లెత్తి జంటగ మోడ్చి
శిరమునువంచి సరిగను వేడిన
సుంకరి ప్రార్థన నేర్పుమయా ||పార్థన||
3
దినదినంబు చేసిన సేవ
దైవ చిత్తముకు సరిపోవ
దీనుడవయ్యు దిటముగ కొండను
చేసిన ప్రార్థన నేర్పుమయా ||పార్థన||
4
శత్రుమూక నిను చుట్టుకొని
సిలువపైని నిను జంపగను
శాంతముతో నీ శత్రుల బ్రోవగ
సలిపిన ప్రార్థన నేర్పుమయా ||పార్థన||

OK