AG 18 1. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌
Versi Version 1
1
హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్‌
ఎల్లరు స్తుతియించుడి
వల్లభుని చర్యలను
తిలకించి స్తుతియించుడి
బలమైన పనిచేయు
బలవంతున్‌ స్తుతియించుడి
ఎల్లరిని స్వీకరించు
యేసుని స్తుతియించుడి
పః రాజులరాజైన యేసురాజు
భూజనుల నేలును
హల్లెలూయ హల్లెలూయ
దేవుని స్తుతియించుడి
2
తంబురతోను వీణతోను
ప్రభువును స్తుతియించుడి
పాపమును రక్తముతో
తుడిచెను స్తుతియించుడి
బూరతోను తాళములన్‌
మ్రోగించి స్తుతియించుడి
నిరంతరము మారని
యేసుని స్తుతియించుడి
3
సూర్యచంద్రులార ఇల
దేవుని స్తుతియించుడి
హృదయమును వెలిగించిన
యేసుని స్తుతియించుడి
అగ్నివడగండ్లార మీరు
కర్తను స్తుతియించుడి
హృదయమును ఛేదించిన
నాధుని స్తుతియించుడి
4
యువకులారా,పిల్లలారా
దేవుని స్తుతియించుడి
జీవితముల్‌ ప్రభుపనికై
సమర్పించి స్తుతియించుడి
పెద్దలారా ప్రభువులారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి
ఆస్తులను యేసునికై
అర్పించి స్తుతియించుడి
5
అగాధమైన జలములారా
యెహోవాను స్తుతియించుడి
అలలవలె సేవకులు
లేచిరి స్తుతియించుడి
దూతలారా భక్తులారా
దేవుని స్తుతియించుడి
పరమందు పరిశుద్ధులు
ఎల్లరు స్తుతియించుడి

OK