AG 200 నేనును నా యింటివారును
Versi Version 1
నేనును నా యింటివారును
నీతి సూర్యుని గొలుతుము
దీనమనసును గలిగి దేవుని
దివ్యసేవను జేతుము
1
అనుదినంబును ప్రభుని దలచుచు
అలయకను ప్రార్థింతుము
అనవరతమా ప్రభుని చిత్తము
ననుకరింతుము పనులలో ||నేను||
2
వేదవాక్య పఠనమందు విసుగు
జెందక నుందుము
ఆదరంబున దైవచిత్తము
ననుసరించుచు నడుతుము||నేను||
3
ఆశతోడను ప్రభుని దినమును
నాచరింతుము మరువక
విసుకు జెందక నాలయమునకు
పిన్న పెద్దల దెత్తుము ||నేను||
4
సంఘ కార్యక్రమములందు
సహకరింతుము ప్రీతితో
భంగపరచెడి పనులనన్నిటి
కృంగ దీసెదమనిశము ||నేను||
5
ప్రేమతోడను పొరుగు వారిని
ప్రియులుగను భావింతుము
క్షమయు స్నేహము నేర్పి ప్రభు కడ
శాంతితో జీవింతుము ||నేను||
6
శక్తికొలది శరీరబలమును
శ్రమను క్రీస్తుకునిత్తుము
భక్తితో హృదయమును పూర్తిగ
ప్రభునికే యర్పింతుము ||నేను||
7
చిన్న వారలు దైవరాజ్యపు
చిఱుత వారసులంచును
అన్ని వేళల వారి వృద్ధికి
మిన్నగ దోడ్పడెదము ||నేను||
8
పెద్దవారలు దైవజనులని
పేర్మితో భావింతుము
శుద్ధుడగు ప్రభు క్రీస్తు మనసును
శ్రద్ధతోడను జూపుచు ||నేను||
9
జీవితంబున ప్రభుని ప్రేమా
శ్సీసులను ప్రసరింతుము
దివ్యజ్యోతుల రీతి వెలుగుచు
దివ్యసన్నిధినుందుము ||నేను||

OK