AG 211 దేవుని ప్రేమ యిదిగో
Versi Version 1
దేవుని ప్రేమ యిదిగో
జనులార భావంబునం దెలియరే
కేవలము నమ్ముకొనిన
బరలోక జీవంబు మన కబ్బును
1
సర్వలోకము మనలను
తన వాక్య సత్యంబుతో జేసెను
సర్వోపకారుడుండే మన మీద
జాలి పరుడైయుండెను ||దేవుని||
2
మానవుల రక్షింపను
దేవుండు-తన కుమారుని బంపెను
మన శరీరము దాల్చెను
ఆ ప్రభువు మన పాపముకు దూరుడే
3
యేసుక్రీస్తను పేరున
రక్షకుడు వెలసి నాడిల లోపల
దోసకారి జనులతో నెంతో సు -
భాషలను బల్కినాడు ||దేవుని||
4
పాప భారంబుతోడ
నే ప్రొద్దు-ప్రయాసముల బొందెడి
పాపులందరు నమ్మిన విశ్రాంతి-
పరిపూర్ణ మిత్తుననెను ||దేవుని||
5
చావునొందిన కొందరిన్‌
యేసుండు చక్కగా బ్రతికించెను
సకల వ్యాధుల రోగులు ప్రభునంటి-
స్వస్థంబు తా మొందిరి ||దేవుని||
6
గాలి సంద్రపు పొంగులన్‌
సద్దణపి-నీళ్ళపై నడచినాడే
మేలు గల యద్భుతములు ఈలాగు-
వేలకొలదిగ జేసెను ||దేవుని||
7
చేతుల కాళ్ళలోను
రారాజు-చేర మేకులు-బొందెను
పాతకులు గొట్టినారే పరిశుద్ధ-
నీతి తా మోర్వలేకన్‌ ||దేవుని||
8
ఇన్ని బాధలు బెట్టుచు
దనుజంపు - చున్న పాప నరులను
మన్నించు మని తండ్రిని యేసుండు-
సన్నుతితో వేడెను ||దేవుని||
9
రక్షకుడు శ్రమ బొందగా
దేశంబు-తక్షణము చీకటయ్యెన్‌
రక్షకుడు మృతి బొందగా తెర చినిగి-
రాతి కొండలు-పగిలెను ||దేవుని||
Versi Version 2
1
మూడవ దినమందున
యేసుండు మృతి గెల్చిలేచినాడు
నాడు నమ్మిన మనుజులు చూచిరి
నలువది దినములందున్‌ ||దేవుని||
Versi Version 3
1
నమ్మి బాప్తిస్మమొందు
నరులకు-రక్షణ మరి కల్గును
నమ్మనొల్లక పోయెడు నరులకు-
నరకంబు సిద్ధమనెను ||దేవుని||

OK