AG 268 అమూల్య రక్తము ద్వారా
Versi Version 1
అమూల్య రక్తము ద్వారా
రక్షణ పొందిన జనులారా
సర్వశక్తుని ప్రజలారా
పరిశుద్ధులారా పాడెదము
ఘనతా మహిమ స్తుతులను
పరిశుద్ధులారా పాడెదము
1
మన యౌవన జీవితముల్‌
శరీరాశలకు లోబరచి
చెడుమాటలను పలుకుచు
శాంతి లేక యుంటిమిగా ||అమూ||
2
చెడు మార్గమున బోతిమి
దాని యంతము మరణము
నరక శిక్షకు లోబడుచు
పాపపు ధనము పొందితిమి ||అమూ||
3
నిత్య సత్య దేవుని
నామమున మొరలిడక
స్వంత నీతి తోడనే
దేవుని రాజ్యము కోరితిమి ||అమూ||
4
కనికరము గల దేవుడు
మానవ రూపము దాల్చెను
ప్రాణము సిలువను బలి చేసి
మనల విమోచించెను ||అమూ||
5
తన రక్త ధారలలో
మన పాపములను కడిగి
మన కన్నులను తెరచి
మనల నింపెను జ్ఞానముతో ||అమూ||
6
పాపులమైన మన మీద
తన యాశ్చర్య ఘన ప్రేమ
కుమ్మరించెను మన ప్రభువు
కృతజ్ఞత చెల్లింతుము ||అమూ||
7
మన రక్షకుని స్తుతించెదము
మనలను జేసెను ధన్యులుగా
మన దేవుని కర్పించెదము
ఆత్మ జీవ శరీరములన్‌ ||అమూ||

OK