AG 271 దేవర నీ దీవెనలు
Versi Version 1
దేవర నీ దీవెనలు
ధారాళముగను వీరలపై
బాగుగ వేగమే దిగనిమ్ము
పావన యేసుని ద్వారగను ||దేవర||
1
దంపతులు దండిగ నీ
ధాత్రిలో వెలయుచు సంపదలన్‌
సొంపుగ నింపుగ పెంపగుచు
సహింపున వీరు సుఖించుటకై ||దేవర||
2
ఈ కవను నీ కరుణన్‌
ఆకరువరకును లోకములో
శోకము లేకయె యేకముగా
బ్రాకటముగను జేకొనుము ||దేవర||
3
ఇప్పగిది నెప్పుడును
గొప్పగు ప్రేమతో నొప్పుచు దా
మొప్పిన చొప్పున దప్పకను
మెప్పుగ బ్రతుకగ బంపు కృపన్‌ ||దేవర||
4
తాపములు పాపములు
మోపుగ వీరిపై రాకుండగా
గాపుగ బ్రాపుగ దాపునుండి
యాపద లన్నియు బాపుచును ||దేవర||
5
సాధులుగన్‌ జేయుటకై
శోధనలచే నీవు శోధింపగా
కదలక వదలక ముదమున నీ
పాదము దాపున బాదుకొనన్‌ ||దేవర||
6
మెండుగ భూమండలపు
గండములలో వీరుండగను
తండ్రిగ దండిగ నండనుండి
వెండియు వానిని ఖండించవే ||దేవర||
7
ఇద్ధర వీరిద్దరును
శుద్ధులై నిన్ను సేవించుటకై
శ్రద్ధతో బుద్ధిగ సిద్ధపడన్‌
దిద్దుము నీ ప్రియ బిడ్డలుగాన్‌ ||దేవర||
8
వాసిగ నీ దాసులము
చేసిన యీ మొఱల్‌ దీసికొని
మా సకలేశ్వర నీ సుతుడౌ
యేసుని పేరట బ్రోవుమామేన్‌ ||దేవర||

OK