AG 277 చింత లేదిక యేసు పుట్టెను
Versi Version 1
చింత లేదిక యేసు పుట్టెను
వింతగను బేత్లెహేమందున
చెంత జేరను రండి సర్వ జనాంగమా
సంతస మొందుమా ||చింత||
1
దూత దెల్పెను గొల్లలకు శుభ-వార్త
నా దివసంబు వింతగా
ఖ్యాతి మీరగ వారు యేసును గాంచిరి
స్తుతు లొనరించిరి ||చింత||
2
చుక్క గనుగొని జ్ఞానులెంతో
మక్కువతో నా ప్రభుని గనుగొన
చక్కగా బెత్లేము పురమున జొచ్చిరి
కానుకలిచ్చిరి ||చింత||
3
కన్య గర్భమునందు బుట్టెను
కరుణ గల రక్షకుడు క్రీస్తుడు
ధన్యులగుటకు రండి వేగమె దీనులై
సర్వ మాన్యులై ||చింత||
4
పాప మెల్లను పరిహరింపను
పరమ రక్షకుడవతరించెను
దాపు జేరిన వారి కిడుగడు భాగ్యము
మోక్ష భాగ్యము ||చింత||

OK