AG 281 లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ
Versi Version 1
లాలిలాలి లాలి లాలమ్మ లాలీ
లాలియని పాడరే బాలయేసునకు
1
పరలోక దేవుని తనయుడో యమ్మా
పుడమి పై బాలుడుగ
బుట్టెనో యమ్మా ||లాలీ||
2
ఇహ పరాదుల కర్త యీతడో యమ్మ
మహి పాలనము జేయు
మహితుడో యమ్మా ||లాలీ||
3
ఆద్యంతములు లేని దేవుడో యమ్మా
ఆదాము దోషమున
కడ్డు పడెనమ్మా ||లాలీ||
4
యూదులకు రాజుగా బుట్టెనో యమ్మా
యూదు లాతని తోడ
వాదించి రమ్మా ||లాలీ||
5
నరగొఱ్ఱెల మంద కాపరో యమ్మా
గొరియల ప్రాణంబు క్రీస్తు
తానమ్మా ||లాలీ||

OK