AG 301 క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను
Versi Version 1
క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను
యుక్త కాలమున మరణమాయెను
మనుషులందరి కొరకు
పాప క్షమాపణకు
సిలువలో బలిగా మారెను ||క్రీస్తు||
1
మనమింక బలహీనులమై యుండగా
సోలి తూలి గాలికి కొట్టుకు పోగా
సిలువలో మన కొరకు బలియాయెను
మనలను బలవంతులుగా మార్చెను
2
మనమింక భక్తి హీనులమై యుండగా
తండ్రి రాజ్యమునకు దూరమవ్వగా
ఆయనె మనల ప్రేమించెను
ప్రాణమునె దానము బలి యిచ్చెను
3
మనమింక పాపులమై బ్రతికి యుండగా
దేవుని ఉగ్రతలో నిలిచి యుండగా
పాపమునకు ప్రాణమును ధారపోసెను
పాపపు రుణము తీర్చి వేసెను

OK