AG 303 జయ జయ యేసు-జయ యేసు
Versi Version 1
జయ జయ యేసు-జయ యేసు
జయ జయ క్రీస్తు-జయ క్రీస్తు
జయ జయ రాజా-జయ రాజా
జయ జయ స్తొత్రం-జయ స్తోత్రం ||జ||
1
మరణము గెల్చిన-జయ యేసు
మరణము ఓడెను-జయ యేసు
పరమ బలమొసగు-జయ యేసు
శరణము నీవే-జయ యేసు ||జ||
2
సమాధి గెల్చిన-జయ యేసు
సమాధి ఓడెను-జయ యేసు
క్షమియించుము నను-జయ యేసు
అమరమూర్తివి-జయ యేసు ||జ||
3
బండను గెల్చిన-జయ యేసు
బండయు ఓడెను-జయ యేసు
బండలు తీయుము-జయ యేసు
అండకు చేర్చుము-జయ యేసు ||జ||
4
ముద్రను గెల్చిన-జయ యేసు
ముద్రయు ఓడెను-జయ యేసు
ముద్రలు జీల్చుము-జయ యేసు
ముద్రించుము నను-జయ యేసు ||జ||
5
కావలి గెల్చిన-జయ యేసు
కావలి ఓడెను-జయ యేసు
సేవలో బలమును-జయ యేసు
జీవము నీవే-జయ యేసు ||జ||
6
దయ్యాల గెల్చిన-జయ యేసు
దయ్యాలు ఓడెను-జయ యేసు
కయ్యము గెల్చిన-జయ యేసు
అయ్యో నీవె-జయ యేసు ||జ||
7
సాతాను గెల్చిన-జయ యేసు
సాతాను ఓడెను-జయ యేసు
పాతవి గతించె-జయ యేసు
దాతవు నీవె-జయ యేసు ||జ||

OK