AG 318 గగనము చీల్చుకొని యేసు
Versi Version 1
గగనము చీల్చుకొని యేసు
ఘనులను తీసుకొని
వేలాది దూతలతో భువికి
వేగమె రానుండె
1
పరలోక పెద్దలతో
పరివారముతో కదిలి
ధర సంఘ వధువునకై
తరలెను వరుడదిగో ||గగ||
2
మొదటను గొఱ్ఱెగను
ముదమారగ వచ్చెను
కొదమసింహపు రీతి
కదిలెను ఘర్జనతో ||గగ||
3
కనిపెట్టు భక్తాళి
కనురెప్పలో మారెదరు
ప్రధమమున లేచెదరు
పరిశుద్ధులగు మృతులు ||గగ||

OK