AG 38 1 పాపమునకు జీతము మరణం
Versi Version 1
1
పాపమునకు జీతము మరణం
ఓ పాపి భయపడవా
చూచునదెల్ల నశించు నిశ్చయం
చూడనిదే నిత్యము
యేసురాజు వచ్చును
ఇంకాకొంత కాలమే
మోక్షమందు జేరుదుము
2
లోక సుఖము నమ్మకు నమ్మకు
ఆ యిచ్ఛలన్ని మాయమగును
నీ జీవము పోవు సమయమున
చిల్లిగవ్వ వెంటరాదు ||యేసు||
3
నీ కాలమెల్ల వ్యర్థమగుచున్నది
లోకమాయలలో - చిక్కినందున
దైవకోపము దిగివచ్చుటకు ముందు
నీ రక్షకుని జేరుము ||యేసు||
4
దేవుని ప్రేమ పారుచున్నది
కల్వరి గిరి నుండి యిదిగో
నీ పాప మెల్లపోవును అందున
స్నానము చేసినట్లయిన ||యేసు||
5
మహా పాపినైన నన్నును నన్నును
నా మిత్రుడంగీకరించెనే
ఓ పాపి నీవు పరుగిడుమా
దేవ దీవెనలు పొందుమా ||యేసు||
6
కష్ట దుఃఖము లెక్కుడగుచో
ఇష్టు డేసుని వీడకు వీడకు
సిగ్గులేక చేరుము దేవుని
చెంత నెప్పుడు వసించుము||యేసు||
7
నీ పాపములకై మనస్తాపము
బొంది యేసు నొద్దకు వేగరా
భయమును పోగొట్టి మన్నింపగా
స్తుతిపాడు హల్లెలూయా ||యేసు||

OK