AG 40 లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
Versi Version 1
లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
వెలుగు వచ్చియున్నది
యెహోవా మహిమ నీపై
ప్రకాశముగా నుదయించె ||లెమ్ము||
1
జనములు నీదు వెలుగునకు
పరుగెత్తి వచ్చెదరు
రాజులు నీదు ఉదయ
కాంతికి వచ్చెదరు ||లెమ్ము||
3
సముద్ర వ్యాపారము
నీవైపు త్రిప్పబడును
జనముల ఐశ్వర్యము
నీ యొద్దకు వచ్చును ||లెమ్ము||
4
దేవదారు సరళ గొంజి
చెట్లు నా ఆలయమునకు
తేబడును నాదు పాద
స్థలము మహిమ పరచెదను ||లెమ్ము||
5
నిన్ను శాశ్వతమైన
శోభాతిశయముగ జేతున్‌
బహుతరములకు సంతోష
కారణముగ జేసెదను ||లెమ్ము||
6
వారిలో ఒంటరియైన
వాడు పది వందలగును
ఎన్నిక లేనివాడు
బలమైనట్టి జనమగును ||లెమ్ము||

OK