AG 43 1. చీకటి కాలము వచ్చుచుండె
Versi Version 1
1
చీకటి కాలము వచ్చుచుండె
కృపకాలము నుపయోగించు
తలుపులు తెరచి యుండగనే
విరిగి మనస్సుతో సాగెదవా
తలుపులు తెరచియుండగనే
విరిగిన మనస్సుతో సాగెదవా?
కాలమపాయముగా నుండే
సమయము సద్వినియోగించు
2
బీడు భూములధికముగా
చూచిన నీవు సాగిరా
యేసుని వారికి చూపించు
ప్రేమా వార్తను చాటించు ||తలు||
3
ఎన్నో రాజ్యములీనాడు
దేవుని పనికి మూయబడె
తెరచిన తలుపులు యెదురుండన్‌
ప్రవేశింతురు జ్ఞానులు ||తలు||
4
విశ్వాసుల సహవాసమున
ప్రేమా ఐక్యత గలదు
అని చెప్పెడి దినములు
మన మధ్యకు రావలెను ||తలు||
5
రానైయున్న బాధ్యతలు
మన కధికము ప్రియులారా
మనకు జయము కలుగుటకై
వినయమున పోరాడెదము ||తలు||
6
మాదు హృదయముల నింపు
నీదు ప్రేమతో మా ప్రభువా
హిందూ దేశపు వీధులలో
నాథా నిన్నే చాటెదము ||తలు||

OK