BE 217 JAHOWA DO DONGANKU
Versi Version 1
1
Jahowa do donganku, tung ise alongki?
Tangiang ni rohangku, padaohon musu i
Hasian ni Debata, au Kristus ulungki
Tung aha hatahata, ni panginsahi i?
2
Ai damang do Jahowa, hupuji i tongtong
Sai i digolom roha, marningot na holong
Do roha ni natimbo, tuk do gogoNa i
Mambuat nasa holso, pasonang rohangki
3
Mudar ni Tuhan Jesus, panalom rohangki
Ai i do na pabulus, dalan tu Ama i
Artana do na maol, na nilehonNa i
Unang pinarhamaol, ngolu ni daging i.
4
Jesus hasangaponku, sondang ni tondingki
Aut unang i huboto, nda mago au boti?
Dibaen habadiaon ni natumimbul i
RimasNa ndang tartaon, na songon api i.
5
Ndang be marhinamago, au dung ro Jesuski
Soada na mangago, hinaholonganki
Tongtong sonang rohangku, di na lao mate pe
Tu surgo do langkangku, uhum ndang jorbut be
6
Tondina do disuru, manggohi rohangkon
Ibana huparguru, palambok dangolhon
Dibaen pasupasuna, umbaen mananda au
Di Ama i, tung sura, na hurang boto au.
7
Ibana mangajarhon, luhut tangiang i
Ibana patolhashon, na pinangidomi
Tu Debata Amanta, hurang pe rohaMi
Ibana padas hata, sandok na malo i.
8
Ibana pangapuli, di na marilu i
Sambulo pe na uli, na pinarade ni
Amanta na di ginjang, dipatuduhon do
Molo dung so marlindang, jala ndang ganggu ho.
9
Ingkon marlasniroha, tongtong au ala nii
Ai nunga dao na roa, di Ho au Jesuski
Ho mata ni aringku, Ho las ni rohangki
I pe di Ho dagingku, di Ho nang tondingki.

OK