BE 278 BANGSO NA SUMURUNG I
Versi Version 1
1
Bangso na sumurung i,
Na hinophop ni Tuhanta Debatanta
Naung pardame na sintong na tongtong
Holan angka i huria ni Tuhanta
Na badia na manghophop hita on.
2
Ndang sae naung tardidi ho
Naeng marunduk tu Tuhanmu pingkiranmu
Ai parroha na haru so haru
Ndang goaron be huria ni Tuhanta na badia,
Sioloan situtu.
3
Nunga masuk ho tusi
Mangihuthon Tuhan Jesus?
Nunga tulus dipasahat ho burju situtu
Rohami tu hasintongan gabe dohot ho golongan
Ni bangsoNa na burju.
4
Parsidohot ho tutu, lao mangalo isaramu nang dosamu?
Naung rapet tu Tuhanmi rohami?
I do tanda ni bangsoNa, dipasiding do sogoNa
Diihuthon Tuhan i.
5
Bangso ni Tuhanta i, marsihohot do i jongjong
Ndang malonglong, sai marhamonangan i di sude
Gari ro pe hamatean holan dalan i manean
Ipe masuk ho tusi.

OK