BE 333 JESUS HINAPOSAN NI
Versi Version 1
1
Sai banuaginjang do, situjuon ni rohanta
Holan paisolat do, hita di banuatonga
Pardagangan tano i, surgo do sambulo i.
2
O Tondingku tuju ma surgo i haroroanmu
Tano on tundalhon ma, na so tau parmiananmu
Surgo do tinuju ni na torang marroha i.
3
Jesus do mandok tu au: “Sai tu ginjang ma tujui
Asa unang ho mandao, sian sambulom adui”
Ia tong huingot i, sahat au muse tusi.
4
Sai tu ginjang au, manat do tinatap ni rohangku
Parjambaranki na hot, na di lambung ni Amangku
Nang tiur pe bintang i, marsinondangan do i.
5
Sai tu surgo ma au lao, hitengki ma hamatean
Jadi sai malua au, sian nasa hasusaan
Jesus pajolohon au, ipe las rohangku lao.
6
Holan surgo i nama, siringkotan ni tondingku
Asa gotaponku ma, roharoha ni dagingku
Surgo do tujuanki, paima sahat au tusi.

OK