BE 344 UNGKAP BAHAL NA UMMULI
Versi Version 1
1
Ise do angka nasida di lambung ni Debata
Na martumpal be huida jala marsinondang do?
Na marende do sude girgir pamujina be.
2
I do angka na malua, angka na tutu burju
Angka dongan na martua, naung porsea situtu
Di Tuhanta Jesus i, na humophop sasude
3
Haporsuhon do ditaon, uju na di tano on
Na marlea nasailaon, gabe hasangapon on
Do turpukna i nuaeng, las rohaNa i dibaen
4
Na marende do nasida, pasangaphon Jesus i
Ala naung tangkas diida, sintong ni hataNa i
Naung pinarbagaNa i, sahat do sudena i.
5
Na so dais be tu nasida, jea ni portibi on
Ndang adong disi tarida, na manusa hita on
Dohot dosa sasude, ndang adong diingot be.
6
Haraparon, hauason, ngali ni arina i
Porhas, ronggur, halojaon, udan las ni ari i.
Uhum ala dosa i, ndang be dais tu na disi.
7
Ai di Debata nasida, na pasabam roha i
Jesus do tongtong diida, di banuaginjang i
Sai martua do sude, ndang na mimbar i muse
8
Ale Jesus Rajanami, na marasi roha i
Sesa nasa dosanami, tiop tangannami be
Dohot hami on sude, sai pabongot ma muse.

OK