BE 517 DI DIA ANGKA JOLMA
Versi Version 1
1
Di dia angka jolma, dijouhon Tuhan i,
Na olo suruonku, torop na mago i?
Torop do ina Batak nang na marbaju i,
Nang ama, dolidoli, na mansai dao dope.
2
Tardidi do nasida, ringgas marminggu be,
Marrupa hadaulaton nasida sasude.
Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i.
Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i.
3
Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au.
Manjou angka jolma na tongtong mandaodao.
Hulehon ma gogongku nang tingkingki tu Ho.
Paima mulak dongan ndang olo au be so.
4
Dilehon Ho hosaMu manghophop hami on.
Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
Humophop angka dongan na so mananda Ho,
Na mian di arsakna naeng luluanhu do.

OK