BE 548 DAKDANAK NA BADIA I
Versi Version 1
1
Dakdanak na badia i, marsomba dakdanak nabadia i.
Mar au di jolo Mi. Marolopolop somba au di jolo Mi.
Marolopolop rohangki, marolopolop rohangki, rohangki,
Marolopolop rohangki.
2
Dakdanak na badia Ho, na sorang do di bara Ho.
Sai naeng manjaga hami Ho. Sai naeng manjaga hami Ho.
3
Martua hasoranganMi, disi maringan dameMi.
Sai ro ma Ho tu rohangki. Sai ro ma Ho tu rohangki.

OK