BE 792 PASU-PASU HAMI O TUHAN
Versi Version 1
1
Di portibi on, baen ma au Tuhan, habaoran ni las ni roha
tu na marsak i tu na dangol i gabe pangapuli i.
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameMi,
Sai ampehon tanganMi Tuhan,
Lehon tu au gogoMi
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameMi,
Sai ampehon tanganMi Tuhan,
lehon tu au gogoMi
2
Di portibi on, baen ma au Tuhan,
monang maralohon dosa dibahen gogoMi,
talu musu i sibolis pangago i.
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameMi,
Sai ampehon tanganMi Tuhan,
Lehon tu au gogoMi
3
Di portibi on, baen ma au Tuhan,
sipatupa hadameon baen ma hataMi,
saor tu roha ni na masihosoman i.
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameMi,
Sai ampehon tanganMi Tuhan,
Lehon tu au gogoMi
4
Di portibi on, baen ma au Tuhan,
siradoti haholongon,
Togu-togu ma, hami on Tuhan,
marparange na denggan.
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameMi,
Sai ampehon tanganMi Tuhan,
Lehon tu au gogoMi
5
Di portibi on baen ma au Tuhan,
sipajongjong hatigoran,
Pargogoi ma au, raphon HuriaM,
patupahon na denggan.
Pasu-pasu hami o Tuhan sai usehon dameMi,
Sai ampehon tanganMi Tuhan,
lehon tu au gogoMi

OK