KPJ 120 KULA MBOTEN BADHE NILAR
Versi Version 1
1
Kula mboten badhe nilar dhateng Gusti Pamarta;
dhateng pundi Gusti tindak, kula ndherek Paduka
Kula tut wingking Gusti ing salami kula gesang,
awit yen tanpa Gusti, kawula tan saged mimpang
2
Nadyan gung karibedan, kawula tan was-sumelang.
Gusti paringa tatag, kula kiyat tan gumiwang.
3
Kula tansah ndhèrèk Gusti, nadyan sring kamomotan;
nyawa kula memuji, tamtu antuk pitulungan.

OK