KPJ 202 RAHAYU KANG UTAMA LAKUNE
Versi Version 1
1
Rahayu kang utama lakune ngambah
dalaning prentahe Pangeran.
Rahayu kang netepi dhawuhe.
Wong kang manut ing sapangrehe Gusti,
sarta tansah telaten netepi
sakarsane klawan eklas ing ati.
2
Gusti mugi ngirid lampah amba
manut mituruta prentahing Gusti.
datan pegat salami-laminya.
Kula kaparingana manah padhang,
Dhawuh Paduka kula estokna
klayan eklas lan gumolonging manah.
3
Dhuh Yehuwah, wicanten kawula,
"Gusti punika panduman kawula,
dene kawula namung sumedya
badhe netepi sadhawuhing Gusti"
Gusti mugi maringi sih-mirma
de panyuwun kawula kanthi eklas.

OK