KPJ 305 IBA KASAENANING GUSTI
Versi Version 1
1
Iba kasaenaning Gusti,
andhawahaken bujana
mring para abdine; kasuprih
mentepipun pracaya,
punapa malih rukun ira,
de pitungkasing Pangeran
dhateng para sakabatipun
kinen sami sihsinihan
2
Mila kula gadhah panyuwun, kang mugi - mugi wontena
sih jumurunging Gusti pyambak, nggen kula sami bujana;
supados sestu andadosna tetepipun ing pracaya
saha indhaking tersna kula mring pra sadherek sadaya.
3
Gusti, nggen kula niti priksa kawontenaning tyas kula
saestu sageda pinanggih, kang dados klepatan kula;
saha denakeni tumunten, mboten kula pitambuhi;
aluwung nyuwuna apunten, kang sarta tobat ing Gusti.
4
Punapa kula ngenget-enget dhateng pisakit Paduka,
mangka mboten purun neangsa ngrumaosi lepat kula?
Punapa sanes dosa kula kang denrembat dening Gusti
mila sawarnining piawon sageda kula singkiri?

OK