KPJ 333 TYANG KEKALIH JAWAT-ASTA
Versi Version 1
1
Tyang kekalih jawat asta tandha manah sajuga,
sinartan janji satuhu, tresna tinresnan saestu;
salaminya setya tansah, jroning bingah dalah sisah,
netepi ing kuwajiban, mrih utami ing bebrayan.
2
Janji tamtu dentetepi, wit Gusti wus ngidini;
kinekahken, binerkahan, sineksenan pasamuwan,
nedya tansah gesang suci srana mbangun - turut Gusti,
temahan brayat raharja, gesangnya dadya tuladha.
3
Kalpika kencana adi, tengering janji suci
pinasang ing driji manis, sinartanan tembung aris
"Kalpika tandhaning tresna, kang langgeng ing salamanya,
sira iku sisihanku, telenging sih mung sliramu.

OK