KPJ 445 MUGI GUSTI KARSA ANGUTUS
Versi Version 1
1
Mugi Gusti karsa angutus utusan
kados duk kinanipun,
ing kang ngemban sabdaning Allah
lan martosken sih piwelasipun,
supados tyang salumahing bumi
sami nampia Injil ing Gusti.
2
Mugi Gusti ngutus pra abdi sembada
setya miwah taberi
nyebarken pawartos basuki
gumelar ing salumahing bumi,
supados tyang sami pitadosa,
temah ngraosken tentrem raharja
3
Mugi Gusti madhangi manah kang peteng
wit pamengkuning dosa,
temahan pra tiyang kang wangkot
lan kang kawengku ing gugon-tuhon
mratobata, pitados mring Gusti
klayan bingah, asmane pinuji.
gugon-tuhon = takhayul

OK