KPKA 118 Ingsun Yehuwah Allahira
Versi Version 1
1
Lah ingsun Yehuwah Allahira kang nyepengi tangan-tanganira
sestu Allah dados karosan kula mila kula tresna mring Paduka.
2
Lah Ingsun Yehuwah Allahira kang nyembadani panyuwunira
mangka dhawuhingsun: "lah kumandela, Ingsun datan negakake sira"
3
Lah Ingsun Yehuwah Allahira kang datan males durakanira
mula dhawuhingsun: "lah umareka, Ingsun kagungan sih palimirma
4
He, pra kesayahen, kamomotan padha mareka neng ngarsaningsun
Ingsun bakal paring tentrem lan ayem ing nyawanira tek'eng ndelahan

OK