KPKA 168 Ndedonga Lan Makarya
Versi Version 1
1
Ndedonga lan makarya kanthi trusing driya mbabarken sihing Gusti mring sagung sesami
murih tentrem raharja sumrambah sadonya asmanya kang Mamulya pinuji slaminya.
2
Ndedonga lan makarya kanthi sukarena, martosken Injil suci wrata ing sabumi,
mrih sih rahmating Gusti tinampi sesami, temah samya wilujeng sarta gesang langgeng.
3
Ndedonga lan makarya mrih tansah waspada, yen tinempuh panggodha tan gumiwang tiba,
manggul salib wit Gusti manut ing prentahnya, tansah setya ngabekti lan manteb pracaya.

OK