KPKL 29 Masmur 100
1=C 4/4
Versi Version 1
1
He wong salumahing bumi
Padha sumyaka memuji
Lan ngabektia mring Allah
Kambi ngidung klawan bungah
2
Hyang Ma’agung den anggepa
Allah kang nitahken kita
Kita umate kagungane
Sarta menda ngen-ngenane
3
Mlebua mring gapuranya
Klawan muji lan pirena
Wah marang ing pasucene
Klawan anggunggung asmane
4
De Pangeran asih darma
Alanggeng sih kadarmannya
Wah kasetyane tan kendhat
Tan gingsir trus ing akerat

OK