KPPK 339 'Ku Giranglah Karena Tuhan
The Joy of the Lord
Based on Nehemiah 8:10
Alliene G. Vale
1=D 4/4
Versi Version 1
1
'Ku giranglah kar'na Tuhan,
'ku giranglah kar'na Tuhan,
'ku giranglah kar'na Tuhan,
'nilah kekuatanku.
2
'Ku mau puji pada Tuhan,
'ku mau puji pada Tuhan,
'ku mau puji pada Tuhan,
'nilah kekuatanku.
3
'Ku tak dahaga kar'na sumber hidup-Nya,
'ku tak dahaga kar'na sumber hidup-Nya,
'ku tak dahaga kar'na sumber hidup-Nya,
'nilah kekuatanku.
4
'Ku tak susah kar'na Ia sembuhkan,
'ku tak susah kar'na Ia sembuhkan,
'ku tak susah kar'na Ia sembuhkan,
'nilah kekuatanku.

OK