PKS 115 Ngen Sarawi, Komw Pwarkido
Versi Version 1
1
Ngen Sarawi, Komw pwarkido Omw' manamanen kamwau;
dapwenda, Maing ai lamalam, pwe In dehr manienla.
2
Masani duen ai wia, Pwirki pai mwal sappa;
Ai pai kasampwal mi nan lang, Kapedi souong
3
Ai kapakap kaudekiong Samai Kot Paradais,
So pwaida, pweki ai wia So tapida sang Krais.
4
Maing, I sote kin men wia Due met kokolate;
I ngongkila, o i masak Ai lekidekila.
5
Ngen Sarawi, Komw pwarkido Omw' man'amanen kamwau;
da pwen da, Maing, ai lamalam, Ai Soulang en pwaida.

OK