PKS 159 Ni Ai Roporop Kamourpai
Versi Version 1
1
Ni ai roporop kamoupai, ansoun ai diar maiao,
komw kauela kehnkot mwuri, pwe I en dehr pwurala.
Kehlen mela mimiete, I men kereniong Komwi:
Kehnkot koros olar mwuri; Noumwi ngai kokolate,
2
Maing, Komw mwangi ai poidi, o pekipek mahk Reomwi,
komw kauela kehnkot mwuri, pwe I en dehr pwurala.
3
Kaisensued koros mi poi, I men weid nan alen mour,
komw kauela kehnkot mwuri, pwe I en dehr pwurala.
4
Ansou koros I mi Reomwi, ai Soun-Dor Kompokepai,
komw kauela kehnkot mwuri, pwe I en dehr pwurala.

OK