PKS 20 Sappa Me Kin Ririla
Versi Version 1
1
Sappa me kin ririla, nan rotorot en soutik,
A mwomwen Kot me sansal, ni Ah ketiket nanlang ni mwole mwau.
Holy, Holy atail Kaun lapalap,
Holy, Kaun en wei pokon, me kaunda lang o sappa
Kot sarawi.
2
Duen irail seri kan, ansoun pwurong imwarail,
O pil aramas akan pokon pene mwomwi, Maing, ni mwole mwau.
3
Nanlang wasa ileile, usu me ngeder mie,
impen mwolen atail Kot, wasahn kaperen marain, ni mwole mwau.
4
Masatail me edied, Ah pan kamarain ida,
Pwe sen kaudekiong Kot, potopot, kokolate ni mwole mwau.

OK