PKS 216 Serien Mahs Kasamwo
Versi Version 1
1
Serien mahs kasamwo Jises nan Jerusalem,
Kaulkapinga Osana; Irail kakaul Osana.
Rong ngilen seri kan ar kakaul; Rong ngilen serikan ar kakaul;
Kaul Osana, kaul Osana. Irail kakaul Osana,
2
O serien ansou wet pil iang kasamwo Jises,
Kaul peren kapinga Ih, Ni ar kakaul Osana,
3
Rong Ah masan o wia, Iei alen ko ong wein Kot;
Kaul kaperen o kaping, kitailen kaul osana.
4
Sounpadak o sere kan koros en wiaki eu,
Kaul kaping ong atail Kaun Koros en kaul Osana.

OK