PKS 276 Jises, Jises, Komw Pas Rei
Versi Version 1
1
Jises, Jises, Komw pas rei, I kin loleid
kin Komwi. Kompokpai me kasampwal, sauese ngai
Me luet, Sauese ngai me luet.
2
Maing, ai pok ong so kin tuk; pwe kapolpai
Komwite, I kin poden peki Reomw, Jises, Jises.
Komw pas rei, Jises, Jises, Komw pas rei.
3
Sappa ah pai kan sued, so kaperen pai melel. I men
rong kapitomwi, Me kapolpen Kapedi, Me kapolpen kapedi.
4
Komwi ai Soupeidi mwau, Silepai, katinepai. Ai Soun-Dor
me Kupwur mwau. Komwite I men upa, Komwite I men upa.

OK