PKS 29 Komwail Kin Mwangi
Versi Version 1
1
Komwail kin mwangi duen kanimwen Pedliem;
komwail kin mwangi duen Krais A ipwidier,
duen a ketdo sang Sam me ketiket nanlang;
pwehn wia armasla, pwehn wiala aramas.
Komwail kin mwangi duen at Soundor Jises
Krais. Komwail kin mwangi duen at Soundor
Jises Krais.
2
Komwail kin mwangi duen usu me kaselel;
komwail kin mwangi duen me pwarlang sapw
me doh; Duen a kasaleong pwin ol me lolokong
wasa serio mie, wasa serio mie.
3
Komwail kin mwangi duen silepen sihp akan,
Duen arail sinsile arail pwin sihp ni pwong,
Duen ar kilekilang tonlang men sang nanlang,
Me kin pwardong irail me kin pwarodong irail.
4
Komwail kin mwangi duen kosoi me Tonlango kin
masani ong irail silepen sihp oko; Komwail kin
mwangi duen rongmwau me kaperen; O pil soundor
men mie, o Soundor men mie.
5
Komwail kin mwangi duen Tonlang me ngederen;
Komwail kin mwangi duen me pwarodong ir mwur;
Duen arail kapinga me Jiowa masani:
En kalingada Jises, kalingada Jises.

OK