PKS 300 En Pedelong Nan Wasa Mwau
Versi Version 1
1
En pedelong nan wasa mwau, wasa kepwe mwau mimi ie.
Marain kin wia pwong o ran sote kin pwong, ran potopot.
O wasa mwau, O nan mwole; pon dol akan iroirowei
nanmwole lingan Paradais. I pan kilang me mwau ongie.
Marain kin wia pwong o ran sote kin pwong, ran potopot.
2
Komwite, O Maing Sounkamour, Omwi masan kaperenpai.
Komw kolie, Maing, nan Alomwi, Ien pedelong nan wasa mwau.
3
Sapw lingan kaperen melel, sapw sote sued kak lel ong.
Kit pan mwei med ki pihlen mour ni ansoun ni ansoun at mour palio.
4
Ngilen kaul mwau kaperenie, tonlang kan kakaul ki ong Ih.
Irail kakaul kapinga Ih, Jises Krais, atail Soun Kamour.

OK