PKS 31 Ran Wet Me Ran Kaselelie
Versi Version 1
1
Ran wet me ran kaselelie, ranen Krais A ipwidi.
Iei me kit kadanki Krismas, ranen Soundor
pwarodor.
Krismas, ran me kaselel, kaperen; ran me kaselel,
ran me kaperen; ran me kaselel, kaselel.
2
Duen silepen Sihp akan, pwongo me Krias ipwidi,
Tonlang kan pwarodong irail kakaulki marain en lang.
3
Re kakaul pon dolen sappa, pwe mweimwau pan pwaid ia,
Pwe toue kan koros en pil Pokpone nan pwungarail.
4
Re kakauliong aramas kan, ren lolkongki padak mwau,
Pwe rongamwau en kaparapar, kipedi sappa koros.
5
Tonsapw me kin wia Krismas, iei tonsapw me pwongi Kot;
Tonsapw me kin wia Krismas, Tonsapw marain lolokong.

OK