PKS 312 Ai Kapwung Sappa Pahn Nekla
Versi Version 1
1
Ahi kapwung sappa pahn nekla ehu rahn, ehu rahn,
O i pahn ale pohl soutuk ehu rahn, ehu rahn.
Ehu rahn, I udahn saledek sang dihp;
I pahn kouson ren Krais ehu rahn, ehu rahn.
2
Solahr pahn mih nan rotorot ehu rahn, ehu rahn,
Kommol potopot nan deui ehu rahn, ehu rahn.
3
I pahn tuwong me tiongehr ehu rahn, ehu rahn,
Ngeni pahn tuwong kopokpei ehu rahn, ehu rahn.

OK