PKS 37 Kaiden Dodoken Pai
Versi Version 1
1
Kaiden dodoken pai, kak kamouriiela; Kai
den dodoken paliwar kak kamineiela.
Omwi dodokote, Maing, kak kiwei sang dipai!
Intamwiote, Maing Jises, kak kaperen ngeni.
2
Kaiden pein ai dodok kaperenie ren Kot;
Kaiden kapakap, de mamauk, kak kamouriiela.
3
Maing! Omwi pokongie, kaiden ai ong Komwi, kak
kamoleileiiedi kamaiauda ngeni
4
Sote pil eu dodok, de intan me dipan;
Sote eu kel, pwe Omwite, kak kaluaiewei.
5
I kin kapinga Kot. I liki Ah limpok. I
pan wiala Noumwi, Maing ai pol marain.

OK