PKS 49 I Pan Kaulki Kosoi Toror
Versi Version 1
1
I pan kaulki kosoi toror en Krais A matkinielar,
Ketido sang mwole mwau lang, pwehn lopwula Kalpweri.
I pan kaulki kosoi toror, en Krais, Ah matkiniela Ah
en Krais Ah matkiniela, matkiniela. i pan kaulkiong
Tonlang kan, ai mi pohn pihllapo er pon pihllap,
mi pon pihllapo.
2
A diarie salongala, Rasong sihp me dohsanger,
limpok ong ie pwaloiedi, o kapwureiedong Reh
3
A diarie luetalar, o A kakeleieda, Rotorot,
masak me laud rei, A ketikisang koros.
4
Ekei ansou I kin alu nan rotorot o mamauk;
A ai Soundor ieiiangiete, Kaluakinie Lime,
5
O A kolokoliete, i lao lel ni pihllapo.
A pan waiedawong poe, in tuong me i pokong.

OK