PKS 50 A Kupwur Luet Kin Kit
Versi Version 1
1
A kupwur luet kin kit nin lopwu (nin lopwu);
Dipatail me kareiong nin lopwu (nin lopwu);
Eri kitail koros en ese me Ih atail Kaun,
Me pan ketkiong kitail mour soutuk (mour soutuk)
Nin lopwu (iei komour pat) Nin lopwu (iei komour pat);
Ieite komour pat mehlel nin lopwu.
2
Dehr patou, en peren ki, nin lopwu (nin lopwu)
Pwe komour patail Jises nin lopwu(nin lopwu);
Mweidong kit en rapaki mah Ihs me pan kak diar,
Ihs me pan kak kommoldi nin lopwu (nin lopwu).
3
Peren mwau ong kitail er nin lopwu (nin lopwu).
Kitail en kapinga Ih, nin lopwu (nin lopwu)
Aramas kan koros me mwaular en kodong Reh
Kitail en wiaki eu nin lopwu (nin lopwu).

OK